• ESOP tại Masan
    21/03/2007 12:56 pm
    Nhằm mục tiêu kích hoạt NV tăng hiệu quả làm việc, tạo cơ hội chia sẻ giá trị gia tăng & lợi nhuận và cơ hội sở hữu cổ phần của công ty , đồng thời gia tăng hình ảnh và giá trị của công ty & mọi NV , từ cấp Quản lý cơ sở đến cấp Quản lý cấp cao , các NV chủ chốt … trong việc nỗ lực đóng góp gia tăng lợi nhuận cho các hoạt động KD-SX , chương trình ESOP đã được nhanh chóng thông qua bởi Hội Đồng Quản trị của Masan.
  • Quản lý nguồn nhân lực Quản lý nguồn nhân lực
    12/03/2007 10:58 am

    Đang cập nhật thông tin