Nguyễn Tân Kỷ
Nguyễn Tân Kỷ

Tổng giám đốc Công ty LDCN Masan

.:: Other pictures: